?

Log in

No account? Create an account
Journal of the broken dreams. [entries|friends|calendar]
Tähtityttö

i x need x you x so x much x closer
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[28 Jul 2005|02:48pm]
TÄÄ JOURNAL KUOLI TÄNÄÄN. Sen tilalle syntyi denie_ joka lisäs teidät listaansa, pitää saa lisätä takasinkin.


sanokaa heihei tälle journalille.
1 + hello?

[31 Dec 2004|02:32pm]
In Finnish. Friends only.
PLEASE LEAVE A COMMENT TO BE ADDED.
15 + hello?

navigation
[ viewing | most recent entries ]